Regulamin realizacji nagrań

1. Podstawą do rozpoczęcia realizacji nagrań jest:
Uzgodnienie ceny, przesłanie formularza zlecenia na adres studio@seevoice.pl lub podpisanie
umowy o współpracy.

2. Terminy realizacji nagrań ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.

3. Tekst nagrania należy przesłać w pliku tekstowym w załączniku poczty elektronicznej.
Tekst powinien również zawierać informacje o wymowie fonetycznej słów obcojęzycznych,
skrótów oraz wyrazów charakterystycznych.

4. Zrealizowany materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w pliku wav
44,1KHz 16bit lub skompresowany do formatu mp3
(stereo – mp3 256kb). Zmiana dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki jest możliwy
po dodatkowych ustaleniach.

5. Ceny odnoszą się do ilości stron. Przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez
spacji (czcionka 15, Times New Roman).
Ceny nagrań dłuższych i niestandardowych ustalane są indywidualnie.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w
terminie 2 dni roboczych po przesłaniu.
W tym czasie należy zgłosić ewentualne zastrzeżenia.
Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z
akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji.

7. Okres praw do wykorzystania dźwięku/licencja;
Spot, reklama, bb sponsorski – 12 miesięcy (możliwość przedłużenia o kolejne 12miesięcy +
50% kosztów zlecenia)
Jingiel radiowy, oprawa stacji radiowych – 36 miesiące (możliwość przedłużenia o kolejne 36
miesiące + 50% kosztów zlecenia)
Multimedia, film, szkolenie – licencja bez ograniczeń czasowych na wykupione pole
eksploatacji/emisji.
Powitania, zapowiedzi telefoniczne, komunikaty IVR – bez ograniczeń czasowych.
Umowa/metryczka potwierdza termin praw do emisji i wykorzystywania dźwięku – termin
jest wiążący, po upływie terminu należy zaprzestać emisji lub przedłużyć licencję.

8. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za
produkcję), zobowiązując się jednocześnie do zapłaty w określonym terminie.

9. STUDIO SEE VOICE nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji.

10. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z
utratą praw do rozpowszechniania dźwięku.
Emisja dźwięku bez praw do jego wykorzystania może zostać ukarana opłatą w wysokości do
5-krotnej ceny zamawianego dźwięku.

11. Zlecenie produkcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN 01-01-2021